Algemene beschouwingen kadernota 2015

Gepubliceerd door Eveline op

Geacht college, raadsleden, mensen op de publieke tribune en kijkers thuis,

5,5 maand zijn we inmiddels verantwoordelijk voor de nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Het bieden van zorgcontinuïteit was de eerste prioriteit. En we kunnen met elkaar constateren dat dit gelukt is. Wel lezen we nog dagelijks de problemen in de krant rond de uitbetaling van de PGB´s. Hoewel dit gaat om een landelijk probleem en niet valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn het wel onze burgers die er veel last van ondervinden.

Wat we ook zien is dat we in een financieel onzekere tijd leven. We weten nog niet precies hoe het verloopt met de uitgaven van alle nieuwe zorgtaken en hoe de nieuwe verdeelmodellen van het Rijk eruit zien. Daarnaast hebben we onlangs enorme verliezen moeten nemen bij de grondexploitatie van de Baanstee-Noord en vond het Rijk uitgerekend dit een goed moment voor een herijking van het gemeentefonds met een nadelig gevolg voor Purmerend, van maar liefst 1,4 miljoen.

In deze financieel onzekere tijden kiest het CDA voor een koers bij de kadernota gericht op rentmeesterschap en een balans tussen economie en samenleving. Beide punten zal ik nader toelichten.

Rentmeesterschap

Het voeren van financieel degelijk beleid is één van de kernwaarden van het CDA. Rentmeesterschap noemen we dat. Vanuit die gedachte hebben wij altijd naar de begroting en de financiële huishouding van Purmerend gekeken en dat zullen wij ook nu weer doen. Het CDA is dan ook zeer terughoudend met de voorgestelde nieuwe structurele uitgave, tegen het licht dat in 2018 weer een nieuwe bezuinigingsronde ingepland staat. Beter nu een pas op de plaatsmaken dan het risico lopen geld uit te geven dat er op langere termijn niet is.

Balans tussen economie en samenleving

Het CDA vindt economie belangrijk, maar heeft op dit moment meer zorgen bij de samenleving. Het CDA kiest er dan ook voor niet alleen te investeren in economie en toerisme, maar ook te investeren in de samenleving. Want wat heb je aan toerisme als een grote groep Purmerenders zich eenzaam voelt? Wat heb je aan toerisme als er lange wachtlijsten zijn voor de peuterspeelzalen?

Het CDA gaat voor een koers, waarbij we de schaarse middelen investeren in de economie én de samenleving. Het CDA wil ruimte vrijmaken om verbinding in de samenleving te realiseren, zodat we niet alleen in beleidsnota’s schrijven dat mensen meer naar elkaar om moeten zien, maar het ook daadwerkelijk mogelijk maken dát mensen elkaar kennen en naar elkaar omzien.

En dat naar elkaar omzien is juist zo belangrijk als het gaat om het voorkomen van eenzaamheid. Want het doorbreken van eenzaamheid begint vaak bij kleine dingen. Je afvragen waarom je de buurman al een paar dagen niet hebt gezien, en of hij misschien wat nodig heeft. Een keer het hondje uitlaten van de zieke buurvrouw die niet naar buiten kan. Het wijzigingsvoorstel van het CDA is erop gericht om eenzaamheid tegen te gaan.

Maar wat is eenzaamheid nou precies? Oftewel, wat wil het CDA nou eigenlijk oplossen of verminderen in Purmerend? In mijn tienerjaren waren de spreuken van “Liefde is …” helemaal hip. Kleine zwart-wit striptekeningen van een jongetje en een meisje met bovenaan de tekst “Liefde is…” en onderaan allerlei teksten die weergeven wat liefde kan zijn.

En zo is het ook precies bij eenzaamheid. Waarbij het bij liefde om het verwoorden van een positief gevoel gaat, gaat het bij eenzaamheid om een negatief gevoel.

Eenzaamheid is: het gevoel hebben dat je niet begrepen wordt

Eenzaamheid is: geen gevoel van eigen waarde hebben

Eenzaamheid is: angst, verdriet, depressiviteit, het hebben van lichamelijke klachten, een intens gemis van iemand met wie je dingen kunt delen.

Eenzaamheid is niet meer mee doen in de samenleving. En juist die samenleving staat voor het CDA centraal. Dat is ook de reden dat we hier zo graag iets aan willen doen.

Tot slot

Vanuit de kernwaarde rentmeesterschap, kiest het CDA bij deze kadernota voor een koers waarbij we een pas op de plaats maken met het doen van structurele uitgaven. In deze financieel onzekere tijd vinden wij dat niet verantwoord. Daarnaast pleit het CDA voor een betere balans tussen economie en samenleving. De decentralisatie van de zorgtaken geeft ons de kans om zorg en ondersteuning kleinschalig in de wijk op mensen gericht vorm te geven. Laten we met goede onderzoeksgegevens de sociale wijkteams in Purmerend handvatten geven om gericht aan de slag te gaan. En laten we met elkaar in de stad het gesprek voeren hoe we samen iets kunnen doen tegen eenzaamheid.

Eveline Tijmstra

fractievoorzitter CDA Purmerend

Categorieën: Toespraak

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *